Website trực tuyến App uy tín tài năng

Phòng Khoa học

19-02-2021

Chức năng:

Phòng Khoa học có chức năng tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong các hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH);

Nhiệm vụ:

-  Tư vấn giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ các chương trình và kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về NCKH;

-  Phối hợp với các đơn vị khác trong việc tổ chức và xây dựng chiến lược phát triển khoa học;

-  Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài, phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện cũng như việc sử dụng vật tư, thiết bị, nguyên nhiên liệu của các đề tài và có kế hoạch giúp đỡ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng hạn;

-  Tổ chức nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài NCKH; có kế hoạch và biện pháp giúp đỡ các đề tài chậm tiến độ;

-  Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học của trường tổng kết công tác NCKH hàng năm; có kế hoạch giúp đỡ các hội nghị, hội thảo khoa học của các cấp Khoa, Viện, Trung tâm;

-  Phối hợp với phòng Tài vụ lập phương án phân bổ và quản lý ngân sách KHCN;

-  Phối hợp với phòng Đào tạo, các khoa, Viện Đào tạo Sau đại học để tổ chức các hoạt động NCKH gắn với đào tạo; hướng dẫn và kiểm tra phong trào NCKH trong sinh viên; tổ chức các hội nghị khoa học của sinh viên, xét duyệt và trình Hiệu trưởng khen thưởng các công trình NCKH có giá trị

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Copyright 2020 © Website trực tuyến App uy tín tài năng
Thiết kế bởi